เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ(Short Movie Indy ไทบ้าน)"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
2. เข้าใจกระบวนการสร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)Big  Questions :
1. มรสุมสื่อรุมเร้าเข้ามารอบกายจะทำอย่างไรให้นักเรียนมีวิจารณญาณในการบริโภคสื่อ

2. เราจะผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ภูมิหลังของปัญหา:
              เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อต่างๆสามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ซึ่งสื่อดังกล่าวมีทั้งสื่อที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น มีทั้งส่วนที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆ และสื่อต่างๆดังกล่าวมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง การปิดกั้นเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อ อาจไม่ใช่ทางออกที่แท้จริง แต่การให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจ รู้เท่าทันสื่อต่างๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีวิจารณญาณได้ด้วยตนเอง จะเป็นทางออกที่แท้จริง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาดังกล่าว รวมทั้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันและมีวิจารณญาณในการใช้ข้อมูลข่าวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางที่หลากหลาย ดังนั้นพี่ๆ ชั้น ป.6 จึงสนใจที่จะเรียนรู้ หน่วยสื่อและหนังสั้น ใน Quarter 4/2557
เป้าหมาย (Understanding Goals) :
1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
2. เข้าใจกระบวนการสร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

คำอธิบาย: คำอธิบาย: logo
ปฏิทินการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ (Short Movie Indy ไทบ้าน) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2557
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 1 : สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
Week
Input
Process
Out put
Outcome
1
12-16
ม.ค.
2558
โจทย์ : สิ่งที่อยากเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร ทำไมอยากเรียนเรื่องนี้

เครื่องมือคิด
Round Robin : ความรู้สึกหลังจากได้ดูคลิปหนังสั้น
Black board Share : แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และตั้งชื่อหน่วย
Think Pair Share : เพื่อเลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
Wall Thinking : ติดชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน


สื่อแหล่งเรียนรู้
- คลิปหนังสั้นเรื่อง รักเก่าที่บ้านเกิด บันทึกควรดี และโตไปไม่โกง ตอน เช่น กิมจู สัมพันธภาพ แบงค์ปลอม สุนัขหาย แปะเจี๊ยะ
- เรื่องเล่าช่วงปิดเรียน
- บรรยากาศในชั้นเรียน
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter ที่ผ่านมา
- ดูคลิปและหนังสั้นเรื่อง รักเก่าที่บ้านเกิด  บันทึกควรดี และโตไปไม่โกง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการดูการฟัง รู้สึกอย่างไรบ้าง และคิดเห็นอย่างไร
- ครูและนักเรียนอภิปรายและสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
- ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร และทำไมอยากเรียนรู้เรื่องนั้นและนักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยว่าอะไรจึงจะน่าสนใจ และมีความสอดคล้องกับสิ่งที่จะได้เรียนรู้ใน Quarter 4
- นักเรียนเลือกหัวข้อที่อยากเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Think  Pair  Share
- ครูให้นักเรียนตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter 4 ผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share  โดยมีโจทย์คือ สั้น สื่อความหมาย เข้าใจง่ายและครอบคลุม สามารถสื่อหรือสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
- นักเรียนตั้งชื่อหน่วยบูรณาการผ่านเครื่องมือคิด Blackboard Share
- นักเรียนร่วมตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเครื่องมือคิด Round Robin เกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- ครูแจกกระดาษ A4 คนละ 1 แผ่นเพื่อให้นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ใน Quarter 4
- ครูให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้ความเข้าใจก่อนการเรียนรู้ผ่านเครื่องมือคิด Mind Mapping
- ครูและนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และทบทวนตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ภาระงาน
- การเลือกหน่วยที่อยากเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วย
- การคิดวิเคราะห์และตอบคำถามสิ่งที่ได้ฟัง
- การสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และแสดงความคิดเห็น
ชิ้นงาน
- สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิปและหนังสั้น
- ชื่อหน่วยที่อยากเรียนรู้ใน Quarter 4
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 1
ความรู้ : สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
ทำชิ้นงานและจัดมุมต่างๆตกแต่งห้องเรียนได้ตามความถนัด
ออกแบบและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้คุ้มค่า
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถสังเคราะห์ข้อมูลปฏิทินที่แต่ละกลุ่มทำรวมเป็นปฏิทินห้องได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มอยากเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการจัดการข้อมูล
ลำดับขั้นตอนการทำงานก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม
- คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาจากการเลือกหน่วยที่อยากเรียนรู้และการตั้งชื่อหน่วยให้น่าสนใจและเพื่อนทุกคนเห็นด้วยได้อย่างเหมาสม
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  ทำงานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการเลือกหน่วยที่อยากเรียนรู้ได้
-  มีจิตอาสาในการเตรียมและเก็บอุปกรณ์หลังการทำงานของเพื่อนๆ ในแต่ละกลุ่ม
คุณลักษณะ :
มีความพยายามในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
คารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- สามารถปรับตัวยึดหยุ่นและร่วมงานกับเพื่อนๆได้
   
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 2สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
Week
Input
Process
Out put
Outcome
2
19-23
ม.ค.
2558
โจทย์ : วางแผนการเรียนรู้
Key  Questions :
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้?
- สื่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด มีผลอย่างไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะอย่างไร

เครื่องมือคิด
Blackboard Share : 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ เรียงลำดับหัวข้อก่อนและหลัง
Round Robin : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการออกแบบปฏิทิน
Show and Share: นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ติดชิ้นงานปฏิทิน Quarter 4 และ
วิเคราะห์ข่าว

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อแหล่งเรียนรู้
ข่าวที่น่าสนใจ เช่น
1. รักผ่านอินเทอร์เน็ต
2. แฉธุรกิจหารายได้พิเศษ
3. อันตรายจากเนื้อย่าง
4. รู้ให้ทันดอกเบี้ยโหด
5. ผลกระทบของสื่อต่อเด็ก

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคู่ได้ข้อสรุปร่วมกันและให้แต่ละคู่รวมกลุ่ม 3 คู่ (กลุ่มละ 6 คน)เพื่อดูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนรู้ ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์อีกครั้ง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ และหลอมรวมปฏิทินการเรียนรู้ทั้ง 9 สัปดาห์ ผ่านเครื่องมือคิด Black board Share  
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มนำปฏิทินที่หลอมรวมแล้ว 9  สัปดาห์มาเขียนลงแผ่นชาร์ตกระดาษ 80 ปอนด์ ติดไว้ในชั้นเรียนเพื่อให้ง่ายต่อการดูแผนการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และนำข่าวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมาให้นักเรียนวิเคราะห์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  2
ภาระงาน
- ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ผ่านการทำปฏิทิน 9 สัปดาห์และนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
- ระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ข่าว

ชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 4
- วิเคราะห์ข่าว
- สรุปการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 2

ความรู้ : สามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ และการทำงานตามความความสนใจได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สร้างสรรค์ชิ้นงานสำหรับออกแบบการเรียนรัตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเวลา
ออกแบบและวางแผนการทำงานทั้งการทำปฏิทินสำหรับการเรียนรู้ Quarter 4และการวิเคราะห์ข่าวได้อย่างเป็นขั้นตอน
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้คุ้มค่า
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถสังเคราะห์ข้อมูลปฏิทินที่แต่ละกลุ่มทำรวมเป็นปฏิทินห้องได้
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
นำเสนอการวิเคราะห์ข่าวได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการจัดการข้อมูล
นำข้อมูลที่อ่านมาวิเคราะห์และจัดกระทำให้อยู่ในรูปที่ง่ายต่อความเข้าใจ
- คิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับได้อย่างสร้างสรรค์
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
-  ทำงานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการทำปฏิทินและวิเคราะห์ข่าว
-  มีจิตอาสาในการเก็บอุปกรณ์หลังการทำงานสร้างปฏิทินและวิเคราะห์ข่าว
คุณลักษณะ :
คารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นเกี่ยวกับข่าวที่วิเคราะห์อย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานปฏิทินการเรียนและการวิเคราะห์ข่าวได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 3สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
26-30
ม.ค.
2558
โจทย์ : ปัญหาจากสื่อและโฆษณา
Key  Questions :
สื่อ หนังสั้นและโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร และนักเรียนจะรู้เท่าทันสื่อและโฆษณาเหล่านั้นอย่างไร
ปัญหาจากการรับสื่อและโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือบิดเบือนจะส่งผลต่อตัวนักเรียนและคนรอบข้างอย่างไร
เครื่องมือคิด
Jigsaw : ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาจากสื่อหรือโฆษณาช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และSocial Network
Round Robin : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการรับสื่อหรือโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และSocial Network
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ติดชิ้นงานวิเคราะห์สื่อหรือโฆษณารูปแบบต่างๆ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

 สื่อแหล่งเรียนรู้
- คลิปโฆษณาที่ดูเกินจริง
- อินเทอร์เน็ต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด สื่อ หนังสั้นและโฆษณามีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร และนักเรียนจะรู้เท่าทันสื่อและโฆษณาเหล่านั้นอย่างไร”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับคำถามในขั้นชง
- แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 6 กลุ่มจากนั้นครูนำข่าวสารจากสื่อรูปแบบต่างๆมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอ่านและวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือ(วิจารณญาณ)
- ครูกระตุ้นด้วยคำถามต่อ นักเรียนคิดว่า ปัญหาจากการรับสื่อและโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือบิดเบือนจะส่งผลต่อตัวนักเรียนและคนรอบข้างอย่างไร
- ครูและนักเรียนอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้เครื่องมือคิด Round Robin
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มและแต่ละกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการรับสื่อหรือโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และSocial Network
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่น่าสนใจและนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น
- นักเรียนทำชิ้นงานวิเคราะห์โฆษณาเกินจริงที่พบในชีวิตประจำวัน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิดเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์  เช่น สัปดาห์นี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร เกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง และนักเรียนแก้ปัญหาต่างๆนั้นอย่างไร เป็นต้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  3
ภาระงาน
- วิเคราะห์สื่อหรือโฆษณารูปแบบต่างๆ
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากการรับสื่อและโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือบิดเบือนที่จะส่งผลต่อตัวนักเรียนและคนรอบข้าง
ชิ้นงาน
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารหรือจากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ
- นิทานหรือการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการใช้สื่อและโฆษณา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 3
ความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ออกแบบและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้คุ้มค่า
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มอย่างยืดหยุ่น
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและนำเสนอจากการค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการรับสื่อหรือโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และ Social Network ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
คุณลักษณะ :
คารพสิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้เต็มศักยภาพของตนเอง
  
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 4มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สารเคมี การดำเนินชีวิต ICT การประกอบการ เศรษฐศาสตร์ฯลฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ ร่วมเข้าค่ายเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อและหนังสั้นร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันได้  
Week
Input
Process
Out put
Outcome
4
2-6
ก.พ.
2558
โจทย์ : รู้เท่าทันสื่อและจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์
Key Questions
นักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาจากสื่อต่างๆมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ?
นักเรียนจะนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ได้อย่างไร ?
เครื่องมือคิด
Jigsawศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาจากสื่อหรือโฆษณาช่องทางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และSocial Network
Round Robin : แสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากการรับสื่อหรือโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และSocial Network
Show and Shareนำเสนอชิ้นงาน
Wall Thinking : ติดชิ้นงานที่น่าสนใจ เช่น คลิปรายการ แผ่นพับ โปสเตอร์โฆษณา ฯลฯ

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

 สื่อแหล่งเรียนรู้
- ข่าวต่างๆ
- คลิปโฆษณา “ซุปไก่สกัด”
- อินเทอร์เน็ต
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาจากสื่อต่างๆที่เราได้รับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามและอภิปราย แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆที่พบในชีวิตประจำวัน
- ครูนำคลิปโฆษณา “ซุปไก่สกัด”มาให้นักเรียนดูและวิเคราะห์ร่วมกัน หลังจากนั้นครูเปิดคลิปข่าว “ความจริงกับประโยชน์ของซุปไก่สกัด”ให้นักเรียนดู
- ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องซุปไก่สกัดและความคุ้มค่า
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและนำเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ เช่นป้ายโฆษณา แผ่นพับ คลิปโฆษณา ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาจากสื่อต่างๆที่นักเรียนได้จากการค้นคว้ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามและอภิปราย แสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่กลุ่มตนเองค้นคว้ามาจากแหล่งต่างๆ เช่นหนังสือ วารสาร คลิปวีดีทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนจะนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ได้อย่างไร ?”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำข้อมูลจากจากหัวข้อที่ได้รับมอบหมายศึกษาค้นคว้าและ ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้สำหรับต่อยอดในการผลิตสื่อที่เป็นข้อเท็จจริง ผ่านชิ้นงานที่แปลกใหม่และน่าสนใจ เช่น คลิปรายการ แผ่นพับ โปสเตอร์โฆษณา ฯลฯ
- นักเรียนเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อสารคดีและหนังสั้น รวมทั้งฝึกทักษะชีวิต ณ บ้านซับหินแก้ว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา การเดินทางไป โดยรถไฟ ต่อรถสองแถว การเดินทางกลับ รถตู้โรงเรียน ระหว่างวัน ที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ครูปรีดา ปัญญาจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทำสื่อสารคดีและหนังสั้นอย่างสร้างสรรค์ และมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น เดินชมอาชีพและวิถีชีวิตของชาวบ้านซับหินแก้ว (เลี้ยงโคนม ทำเครื่องแบบทหาร ทำไร่ละหุ่ง) กิจกรรมปีนเขา กิจกรรมเขียนบทสารคดี/หนังสั้น กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ฯลฯ
ภาระงาน
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองสนใจหรือตามได้รับมอบหมาย
 - การผลิตสื่อที่เป็นข้อเท็จจริงและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ผ่านชิ้นงานที่แปลกใหม่และน่าสนใจ เช่น คลิปรายการ แผ่นพับ โปสเตอร์โฆษณา ฯลฯ
- การเข้าค่ายเรียนรู้การทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น
ชิ้นงาน
- สื่อที่เป็นข้อเท็จจริงและการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ผ่านชิ้นงานที่แปลกใหม่และน่าสนใจ เช่น คลิปรายการ แผ่นพับ โปสเตอร์โฆษณา ฯลฯ
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : มีวิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร สารเคมี การดำเนินชีวิต ICT การประกอบการ เศรษฐศาสตร์ฯลฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจและถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์ ร่วมเข้าค่ายเรียนรู้เกี่ยวกับการทำสื่อและหนังสั้นร่วมกับผู้อื่น ฝึกทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันได้  
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สร้างสรรค์ชิ้นงานสื่อความเข้าใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในการเข้าค่ายตลอด 3 วัน 2 คืน ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วางแผนการปีนเขาและจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางได้
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการทำงานได้คุ้มค่า
ทักษะการคิด
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
- สามารถพูดนำเสนอข้อมูลที่หาได้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อื่น ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันขณะเข้าค่ายและทำงานได้อย่างมีเหตุผล
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายถ่ายทอดสู่ผู้อื่นในรูปแบบบทความหรือชิ้นงานที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
ทำงานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในเข้าค่ายและทำกิจกรรมต่างๆอย่างพร้องเพรียง
มีจิตอาสาในการเก็บขยะ/อุปกรณ์หลังการเข้าค่าย
คุณลักษณะ :
มีความพยายาม อดทนในการปีนเขาและทำกิจกรรมร่วมกัน
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นขณะเข้าค่ายใช้ชีวิตร่วมกัน
- รับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมตัวเดินทางและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 5สามารถสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาตนเองและทีมอย่างสร้างสรรค์ สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสื่อได้อย่างคุ้มค่า
Week
Input
Process
Out put
Outcome
5
9 - 13
ก.พ.
2558
โจทย์ : สะท้อนกิจกรรมเข้าค่ายและวางแผนการทำสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์
Key  Questions
- นักเรียนมีความเข้าใจต่อโฆษณาและหนังสั้นมากน้อยเพียงใด และถ้านักเรียนจะผลิตโฆษณาและหนังสั้น นักเรียนจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง
- นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรโดยทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
- นักเรียนพบปัญหาอะไรจากการทำงานและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร

เครื่องมือคิด
Corner :
ศึกษาและค้นหาข้อมูลที่จำเป็นตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาชิกในกลุ่มและนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม
Round Robin :
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานและแนวทางแก้ไข
สุนทรียสนทนา :
การวางแผนการทำสื่อหนังสั้นอย่างสร้างสรรค์
Wall Thinking : ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และชิ้นงานบทความเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- ห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- อุปกรณ์การแสดงที่นักเรียนเตรียมมา
- แลกเปลี่ยนสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย ผ่านเครื่องมือคิด Placemat
- นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนเขียนบทความเกี่ยวกับการเข้าค่าย
- นักเรียนค้นคว้าข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจต่อโฆษณาและหนังสั้น
- นำข้อมูลที่ได้มาจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ และนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั่งสนทนาวางแผนการทำงานร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือคิด สุนทรียะสนทนา
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรโดยทุกคนได้มีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไร?””
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและนักเรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานและบันทึกลงในสมุดงานPBL  จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มลงมือเขียนบทย่อนำเสนอต่อครู เมื่อผ่านแล้วจึงเริ่มเขียนบทภาพ (Story Board) และนำบทภาพมานำเสนอต่อครู เมื่อบทภาพผ่านแล้วจึงจะสามารถเริ่มลงมือถ่ายทำได้
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  5
ภาระงาน
- การถอดบทเรียนสิ่งที่ไดเรียนรู้จากการเข้าค่าย
- การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อหนังสั้น
- การวางแผนการทำงานผลิตหนังสั้นเป็นกลุ่ม
- การเปิดวงสนทนาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานและแนวทางแก้ไข
- การสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บทความเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่าย
- เนื้อเรื่องย่อ(หนังสั้น)
- บทภาพ(Story board)
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : สามารถสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาตนเองและทีมอย่างสร้างสรรค์ สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสื่อได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในการวางแผนการทำหนังสั้น
สามารถออกแบบและวางแผนการทำงานได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
คิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นขั้นตอนและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอหรืออธิบายขั้นตอนในการวางแผน ออกแบบการทำงาน ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- อธิบายและนำเสนอชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงานได้อย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ ของตนเองและเพื่อนๆในการทำงานร่วมกันเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นในการวางแผนทำหนังสั้น
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น บทย่อ บทภาพ(Story Board) และส่งงานตรงเวลา
- มีจิตอาสาในการทำงานกลุ่ม มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปันอุปกรณ์สำหรับการทำงาน

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 6สามารถทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า
Week
Input
Process
Out put
Outcome

6
16-20
ก.พ.
2558

โจทย์ : การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นทีมเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์

Key  Questions
- นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
- นักเรียนพบปัญหาอะไรจากการทำงานและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Robin : ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำหนังสั้น และแนวทางแก้ไข
-    Brainstorms : ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำตัวอย่างหนังสั้น
-    Show & Share : นำเสนอตัวอย่างหนังสั้นต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
สุนทรียะสนทนา :
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และแนวทางแก้ไข
 Wall Thinking : ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และชิ้นงานนักเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :

- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- ห้องเรียน
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- อุปกรณ์การแสดงที่นักเรียนเตรียมมา

- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา

- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด”
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงาน
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มถ่ายทำโดยให้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าและสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข
- ครูใช้คำถามนำ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในวันที่ผ่านมา แต่ละกลุ่มเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ?”
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มถ่ายทำโดยให้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- ครูติดตามการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของงาน
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนแต่ละกลุ่มพบปัญหาอะไรจากการทำงานและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานและบันทึกลงในสมุดงาน PBL
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนทำตัวอย่างหนังสั้น เพื่อประชาสัมพันธ์งานของตนเอง และนำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  6

ภาระงาน

- การถ่ายทำหนังสั้น
- การแลกเปลี่ยนและสะท้อนสิ่งที่ได้จากการทำงาน
- การประชาสัมพันธ์สิ่งที่ตนเองเรียนรูผ่านตัวอย่างหนังสั้น
ชิ้นงาน
- ตัวอย่างหนังสั้น
- คลิปที่ได้จากการถ่ายทำหนังสั้น
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ความรู้ สามารถทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำหนังสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการทำหนังสั้นเป็นทีม
สามารถออกแบบและวางแผนการทำหนังสั้นได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องการทำหนังสั้นให้เข้ากับสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด
คิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหนังสั้นที่สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นขั้นตอนและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่ม
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอหรืออธิบายขั้นตอนในการวางแผน ออกแบบการทำงาน ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- อธิบายและนำเสนอชิ้นงานเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงานหนังสั้นเป็นกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ :
- ใช้คำพูดในการสนทนากับเพื่อนอย่างสุภาพขณะทำหนังสั้น
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
- มีจิตอาสาในการทำหนังสั้น มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน

  
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 7สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างคุ้มค่า
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
23-27
ก.พ.
2558
โจทย์ : โฆษณาสร้างสรรค์
Key  Questions
- นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
- นักเรียนพบปัญหาอะไรจากการทำงานและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Robin : ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำโฆษณา และแนวทางแก้ไข
-    Brainstorms : ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำโฆษณา
-    Show & Share : นำเสนอหัวข้อโฆษณาต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
สุนทรียะสนทนา :
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และแนวทางแก้ไข
 Wall Thinking : ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และชิ้นงานนักเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- โฆษณาซึ้งๆ จากไทยประกันชีวิต
- คลิป “รู้ทันลิขสิทธิ์”
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- อุปกรณ์การแสดงที่นักเรียนเตรียมมาถ่ายหนังสั้นและโฆษณา
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าและตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด”
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโฆษณาซึ้งๆ จากไทยประกันชีวิต และตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนจะผลิตสื่อโฆษณาสร้างสรรค์นักเรียนคิดว่าโฆษณานั้นควรมีลักษณะอย่างไร”
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตอบคำถามในขั้นชงผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม(แบ่งกลุ่มใหม่ 5 กลุ่ม)วางแผนการทำสื่อโฆษณา ผ่าน Story Board
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มถ่ายทำโฆษณาโดยให้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าและสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดต่องานโฆษณาโดยให้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- ครูติดตามการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายจากคำถามในขั้นชง และเรียนรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องผ่านคลิป “รู้ทันลิขสิทธิ์”
นักเรียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่แปลกใหม่ตามความสนใจ
- ครูให้นักเรียนดูหนังสั้นและโฆษณาของบางกลุ่มที่ตัดต่อเสร็จแล้วและให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนผลงาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7
ภาระงาน
- การร่วมระดมความคิดในการทำงานหนังสั้นและโฆษณา
- การตัดต่อหนังสั้นและโฆษณา
- การแลกเปลี่ยนและสะท้อนสิ่งที่ได้จากการทำหนังสั้นและโฆษณา
- การระดมความคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ชิ้นงาน
- หนังสั้นและโฆษณา
- สรุปความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ สามารถทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำหนังสั้นและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการทำหนังสั้นและโฆษณาเป็นทีม
สามารถออกแบบและวางแผนการทำหนังสั้นและโฆษณาได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องการทำหนังสั้นและโฆษณาเข้ากับสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด
คิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นขั้นตอนและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานหนังสั้นและโฆษณา
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอหรืออธิบายขั้นตอนในการวางแผน ออกแบบการทำหนังสั้นและโฆษณา ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- อธิบายและนำเสนอความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ผ่านชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำหนังสั้นและโฆษณาเป็นกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ :
- ใช้คำพูดในการสนทนากับเพื่อนอย่างสุภาพขณะทำหนังสั้นและโฆษณา
- เคารพ ยอมรับฟังผู้อื่น
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
- มีจิตอาสาในการทำหนังสั้น มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน
  
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 8สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตได้ และเสนอแนวทางในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
Week
Input
Process
Out put
Outcome
8
2-6
มี.ค.
2558
โจทย์ : 
- สื่อและเทคโนโลยีในอนาคต
- ถอดบทเรียน สรุป นำเสนอ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้
Key  Questions
 - สื่อและเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไร และนักเรียนจะเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร
- จากการดูงานของแต่ละกลุ่มนักเรียนรู้สึกอย่างไร และมีความคิดเห็นอย่างไร
- นักเรียนมีความเข้าใจต่อสื่อโฆษณาและหนังสั้นมากน้อยเพียงใด

เครื่องมือคิด
Brainstorms
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ “สื่อและเทคโนโลยีในอนาคตและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง”
Show and Share :
ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการสร้างสื่อโฆษณาและหนังสั้น
Round Robin :
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และแนวทางแก้ไข

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- นักเรียน
- ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
บรรยากาศในชั้นเรียน


- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานที่แต่ละกลุ่มตัดต่อเสร็จแล้วมาเปิดเพื่อนำเสนอต่อครูและเพื่อนๆ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด จากการดูงานของแต่ละกลุ่มนักเรียนรู้สึกอย่างไรและมีความคิดเห็นอย่างไร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดในหัวข้อ “ถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น” โดยครูแจกกระดาษ ขนาด A3 และสีเมจิกให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมกันโดยใช้เวลา ประมาณ 40 นาที และนำเสนอ Show and Share
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้ง
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตจะเป็นอย่างไร และนักเรียนจะเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร
- ครูและนักเรียนอภิปรายหัวข้อ “สื่อและเทคโนโลยีในอนาคตร่วมกัน”
- ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับ “สื่อและเทคโนโลยีในอนาคตและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง” โดยจัดกระทำชิ้นงานในรูปแบบชาร์ต Flow Chart หรือ Placemat ตามความสนใจและนำเสนอต่อครูและเพื่อนร่วมชั้น
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งและให้นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตในรูปแบบ การ์ตูน หรือบทความ ตามความสนใจ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนมีความเข้าใจต่อสื่อโฆษณาหนังสั้นมากน้อยเพียงใดและจะรู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีความเข้าใจต่อหน่วยที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถามในขั้นชงและให้นักเรียนแต่ละคนตอบคำถามหลังเรียน (ตอบคำถามจากสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้)
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง 8 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนแต่ละคนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
- ร่วมแสดงความคิดเห็นและถอดบทเรียนจากสื่อโฆษณาและหนังสั้น
- การอภิปรายหัวข้อ “สื่อและเทคโนโลยีในอนาคต”

ชิ้นงาน
- โฆษณาและหนังสั้น
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในอนาคตและการเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ การ์ตูน หรือบทความ ตามความสนใจ
- ตอบคำถามจากสิ่งที่อยากรู้
- สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  8

ความรู้ :
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีในอนาคตได้ และเสนอแนวทางในการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานตนเองและผู้อื่นเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่องแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือในการ สร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
เข้าใจและมีเป้าหมายในการเรียนรู้ในการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้นของตนเองและกลุ่ม 
- มีความยืดหยุ่นต่อในถอดบทเรียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้นและมีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ (คาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและเสนอแนวทางเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลง)
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหรือโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์เพื่อจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงานได้อย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ :
มีความพยายาม อดทนในการทำชิ้นงานให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
- เคารพ ยอมรับและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- รับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมอุปกรณ์การแสดงในการสรุป Quarter
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  
เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 9 :  สร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
Week
Input
Process
Out put
Outcome
9
9-13
มี.ค.
2558
โจทย์ : ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประเมินตนเอง
Key  Questions
- นักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ผู้อื่นอย่างไรให้น่าสนใจ
- สิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ควรพัฒนา จากการเรียนรู้ PBL หน่วย “สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ (Short Movie Indy ไทบ้าน)”
เครื่องมือคิด
Show and Share :
นำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4
Blackboard Share :
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและหาข้อสรุปร่วมกัน
Round Robin : สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการนำเสนองาน
Wall Thinking : ติดชิ้นงาน
สุนทรียสนทนา :
ให้กำลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- นักเรียน
- ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
บรรยากาศในชั้นเรียน

- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนร่วมกันวางแผนการนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4 ให้น้องๆ และผู้ปกครองได้รับชมให้น่าสนใจ เพลิดเพลินและได้ความรู้
- นักเรียนวางแผนการนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ เช่น ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายตกแต่งห้อง ฝ่ายให้ความรู้(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น เช่น การเขียนบท การแสดง การใช้มุมกล้อง การลำดับภาพ ตัดต่อ การใส่กราฟิก ช่องทางการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ การเลือกรับสื่อ) ฝ่ายนำเล่นเกม และผ่ายควบคุมเสียง เป็นต้น
- ครูให้นักเรียนดู ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนซ้อมการแสดงสำหรับถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4
- หลังซ้อมครูและนักเรียนรวมกันสะท้อนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ใน Quarter ที่ 4
- นักเรียนแต่ละคนทำชิ้นงาน การประเมินและสะท้อนตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม)
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อ “การนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ”
- ครูกล่าวให้กำลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4 ผ่านเครื่องมือคิด สุนทรียสนทนา
- นักเรียนนำเสนอถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4 ต่อครู น้องๆและผู้ปกครองที่มาร่วมชื่นชมความงอกงามใน Quarter สุดท้าย ก่อนที่จะจบชั้น ป.6
- ครูชื่นชมและให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนเกี่ยวกับการนำเสนอความงอกงามครั้งสุดท้ายสั้นๆโดยใช้เครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
ภาระงาน
- การวางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆเช่น รูปแบบละคร บทบาทสมมติ นิทรรศการ ผลงานหนังสั้น โฆษณา ฯลฯ
- การประเมินตนเอง
(สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา)

ชิ้นงาน
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- การนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด Quarter4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

ความรู้ สร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 4 ให้น้องๆ และผู้ปกครองได้รับชมให้น่าสนใจ เพลิดเพลินและได้ความรู้
สามารถวางแผนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ออกแบบและวางแผนการนำเสนองานได้อย่างเป็นขั้นตอน
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการนำเสนองานได้คุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหรือโฆษณาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงาน
คุณลักษณะ :
มีความพยายาม อดทนในการทำทำกิจกรรมนำเสนอก่อนปิด Quarter ที่ 4และพยายามทำชิ้นงานประเมินตนเองและสรุปสัปดาห์ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นในการสะท้อนการนำเสนองานเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์
- เคารพ ยอมรับและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- รับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมอุปกรณ์การแสดงในการสรุป Quarter
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


คำอธิบาย: logoตารางวิเคราะห์หัวเรื่องหน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้ (ตัวชี้วัด) แต่ละกลุ่มสาระ
Topic :  “สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ(Short Movie Indy ไทบ้าน)” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Quarter 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2557

สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
สร้างฉันทะ
- สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกหัวข้อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว  
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- Mind Mapping
ก่อนเรียน

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้ (ว 8.1.6/1)
- วางแผนการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจอย่างเป็นขั้นตอน (ว 8.1.6/2)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการเรียนรู้เพื่อศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม
(ว 8.1.6/3)
- รวบรวมข้อมูลที่อยากเรียนรู้และจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจตามหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอผลและข้อสรุปได้อย่างน่าสนใจ (ว 8.1 .6/4)
มาตรฐาน  ส 3.1
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาหนังสั้นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน
(ส 3.1 .6/2)
- สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(ส 3.1 .6/3)
- อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน(ส 3.1 .2/4)
มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จากข้อมูลที่พบได้ (ส 4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม(ส 4.1 .1/3)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(ส 4.1 .2/1)
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริง
มาตรฐาน  พ 1.1
วิเคราะห์สื่อ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างรอบด้านเพื่อการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
(พ 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 2.1
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในการทำงานเป็นกลุ่ม (พ 2.1 ป.6/1)
- เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน
(พ 2.1 ม.3/3)
มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและ
มาตรฐาน  ง 1.1
- วิเคราะห์จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด(ง 1.1 ม.1/2)
- ทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ (ง 1.1 ม.1/2)
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (ง 1.1 ม.2/1)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 ม.2/3)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายถึงเรื่องราวต่างๆตามที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนด เช่น Story board วาดภาพประกอบนิทานหรือ เรื่องราวต่างๆ เป็นต้น (ศ 1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตนเอง
(ศ 1.1 ม.2/5)
- วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครตามความสนใจหรือตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 .2/6)
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  (ส 2.2 .6/2)

สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถสะท้อนการทำงานของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1.6/6,7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(ว 8.1.6/8)


ของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษาหรือตามหัวข้อที่กำหนดให้ได้
(ส 4.1 .2/2)
สามารถนำความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(พ 4.1 .2/2)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(พ4.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 5.1
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสม
(พ5.1 .3/1)

มาตรฐาน  ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในงานที่ผลิตเอง (ง 2.1 ม.2/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม(ง 2.1 ม.2/4)
มาตรฐาน  ง 3.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลตามที่สนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมและรับผิดชอบ(ง 3.1.6/5)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และ การละครในรูปแบบง่ายๆ (ศ 3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวน การผลิตการแสดง
(ศ 3.1 .1/4)
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม
(ศ 3.1 .2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น (ศ 3.1 .2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่ได้รับชมและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม(ศ 3.1 .3/7)สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
การผลิตสื่อ โฆษณา
หนังสั้นสร้างสรรค์
มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้ (ว 8.1.6/1)
- วางแผนการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจอย่างเป็นขั้นตอน (ว 8.1.6/2)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการเรียนรู้เพื่อศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม
(ว 8.1.6/3)
- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจตามหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอผลและข้อสรุปได้อย่างน่าสนใจ (ว 8.1 .6/4)

มาตรฐาน  ส 3.1
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาหนังสั้นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน
(ส 3.1 .6/2)
- สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(ส 3.1 .6/3)
- อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน(ส 3.1 .2/4)

มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จากข้อมูลที่พบได้ (ส 4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม(ส 4.1 .1/3)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(ส 4.1 .2/1)
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

มาตรฐาน  พ 1.1
วิเคราะห์สื่อ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างรอบด้านเพื่อการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
(พ 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 2.1
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในการทำงานเป็นกลุ่ม (พ 2.1 ป.6/1)
- เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน (พ 2.1 ม.3/3)
มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและสามารถนำความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(พ 4.1 .2/2)
มาตรฐาน  ง 1.1
- วิเคราะห์จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด(ง 1.1 ม.1/2)
- ทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ (ง 1.1 ม.1/2)
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (ง 1.1 ม.2/1)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 ม.2/3)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายถึงเรื่องราวต่างๆตามที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนด เช่น Story board วาดภาพประกอบนิทานหรือ เรื่องราวต่างๆ เป็นต้น (ศ 1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตนเอง
(ศ 1.1 ม.2/5)
- วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครตามความสนใจหรือตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 .2/6)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และ
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  (ส 2.2 .6/2)สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถสะท้อนการทำงานของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1.6/6,7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(ว 8.1.6/8)


ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษาหรือตามหัวข้อข่าวที่กำหนดให้ได้ (ส 4.1 .2/2)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(พ4.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 5.1
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสม
 (พ5.1 .3/1)

มาตรฐาน  ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในงานที่ผลิตเอง (ง 2.1 ม.2/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม(ง 2.1 ม.2/4)
มาตรฐาน  ง 3.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลตามที่สนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมและรับผิดชอบ(ง 3.1.6/5)
การละครในรูปแบบง่ายๆ (ศ 3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวน การผลิตการแสดง
(ศ 3.1 .1/4)
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม
(ศ 3.1 .2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น
(ศ 3.1 .2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(ศ 3.1 .3/7)
- ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือชมนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 .6/2)


สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
กฎหมาย ICT

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้ (ว 8.1.6/1)
- วางแผนการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจอย่างเป็นขั้นตอน (ว 8.1.6/2)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการเรียนรู้เพื่อศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม
(ว 8.1.6/3)
- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจตามหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอผลและข้อสรุปได้อย่างน่าสนใจ (ว 8.1 .6/4)

มาตรฐาน  ส 3.1
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาหนังสั้นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน
(ส 3.1 .6/2)
- สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(ส 3.1 .6/3)
- อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน(ส 3.1 .2/4)

มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จากข้อมูลที่พบได้ (ส 4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม(ส 4.1 .1/3)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(ส 4.1 .2/1)

มาตรฐาน  พ 1.1
วิเคราะห์สื่อ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างรอบด้านเพื่อการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
(พ 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 2.1
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในการทำงานเป็นกลุ่ม (พ 2.1 ป.6/1)
- เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน
 (พ 2.1 ม.3/3)

มาตรฐาน  ง 1.1
- วิเคราะห์จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด(ง 1.1 ม.1/2)
- ทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ (ง 1.1 ม.1/2)
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (ง 1.1 ม.2/1)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 ม.2/3)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายถึงเรื่องราวต่างๆตามที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนด เช่น Story board วาดภาพประกอบนิทานหรือ เรื่องราวต่างๆ เป็นต้น (ศ 1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตนเอง
(ศ 1.1 ม.2/5)
- วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครตามความสนใจหรือตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 .2/6)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และ
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  (ส 2.2 .6/2)


สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถสะท้อนการทำงานของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1.6/6,7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(ว 8.1.6/8)


- วิเคราะห์ สังเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษาหรือตามหัวข้อข่าวที่กำหนดให้ได้ (ส 4.1 .2/2)
มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและสามารถนำความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(พ 4.1 .2/2)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(พ4.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 5.1
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสม
(พ5.1 .3/1)

มาตรฐาน  ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในงานที่ผลิตเอง (ง 2.1 ม.2/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม(ง 2.1 ม.2/4)
มาตรฐาน  ง 3.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลตามที่สนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมและรับผิดชอบ(ง 3.1.6/5)
การละครในรูปแบบง่ายๆ (ศ 3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวน การผลิตการแสดง
(ศ 3.1 .1/4)
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม
(ศ 3.1 .2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น
(ศ 3.1 .2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(ศ 3.1 .3/7)
- ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือชมนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 .6/2)


สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
 การใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้ (ว 8.1.6/1)
- วางแผนการเรียนรู้สิ่งที่ตนเองสนใจอย่างเป็นขั้นตอน (ว 8.1.6/2)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการเรียนรู้เพื่อศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม
(ว 8.1.6/3)
- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจตามหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอผลและข้อสรุปได้อย่างน่าสนใจ (ว 8.1 .6/4)

มาตรฐาน  ส 3.1
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาหนังสั้นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน
(ส 3.1 .6/2)
- สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(ส 3.1 .6/3)
- อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน(ส 3.1 .2/4)

มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จากข้อมูลที่พบได้ (ส 4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม(ส 4.1 .1/3)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์(ส 4.1 .2/1)
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษาหรือตามหัวข้อข่าวที่กำหนดให้ได้ (ส 4.1 .2/2)
มาตรฐาน  พ 1.1
วิเคราะห์สื่อ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างรอบด้านเพื่อการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
(พ 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 2.1
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในการทำงานเป็นกลุ่ม (พ 2.1 ป.6/1)
- เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน (พ 2.1 ม.3/3)

มาตรฐาน  ง 1.1
- วิเคราะห์จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด(ง 1.1 ม.1/2)
- ทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ (ง 1.1 ม.1/2)
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (ง 1.1 ม.2/1)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 ม.2/3)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายถึงเรื่องราวต่างๆตามที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนด เช่น Story board วาดภาพประกอบนิทานหรือ เรื่องราวต่างๆ เป็นต้น (ศ 1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตนเอง
(ศ 1.1 ม.2/5)
- วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครตามความสนใจหรือตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 .2/6)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และ
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  (ส 2.2 .6/2)


สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้ (ว 8.1.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถสะท้อนการทำงานของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1.6/6,7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(ว 8.1.6/8)มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและสามารถนำความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(พ 4.1 .2/2)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(พ4.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 5.1
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสม
 (พ5.1 .3/1)
มาตรฐาน  ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในงานที่ผลิตเอง (ง 2.1 ม.2/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม(ง 2.1 ม.2/4)
มาตรฐาน  ง 3.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลตามที่สนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมและรับผิดชอบ(ง 3.1.6/5)
การละครในรูปแบบง่ายๆ (ศ 3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวน การผลิตการแสดง
(ศ 3.1 .1/4)
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม
(ศ 3.1 .2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น
(ศ 3.1 .2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(ศ 3.1 .3/7)
- ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือชมนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 .6/2)


สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง
ปัญหาการใช้สื่อและเทคโนโลยีในอนาคต

มาตรฐาน ว 8.1
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้และตามความสนใจได้
(ว 8.1.6/1)
- เลือกอุปกรณ์และวิธีการเรียนรู้เพื่อศึกษาหัวข้อที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสม(ว8.1.6/3)
- รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าและจัดกระทำในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจตามหัวข้อที่ตนเองสนใจหรือได้รับมอบหมายเพื่อนำเสนอผลและข้อสรุปได้อย่างน่าสนใจ(ว 8.1 .6/4)

มาตรฐาน  ส 3.1
- อธิบายบทบาทของผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส 3.1 .6/1)
- อธิบายบทบาทของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันสื่อโฆษณาหนังสั้นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน
(ส 3.1 .6/2)
- สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(ส 3.1 .6/3)
- อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคได้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน(ส 3.1 .2/4)

มาตรฐาน  ส 4.1
- เทียบศักราชตามระบบต่างๆ ที่ใช้ศึกษาประวัติศาสตร์จากข้อมูลที่พบได้
 (ส 4.1 .1/2)
- ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ในการทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม(ส 4.1 .1/3)
- ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจากแหล่งต่างๆ โดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์
(ส 4.1 .2/1)
- วิเคราะห์ สังเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

มาตรฐาน  พ 1.1
วิเคราะห์สื่อ โฆษณาที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคอย่างรอบด้านเพื่อการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
(พ 1.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 2.1
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในการทำงานเป็นกลุ่ม (พ 2.1 ป.6/1)
- เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาจากการทำงาน (พ 2.1 ม.3/3)
มาตรฐาน  พ 4.1
วิเคราะห์ผลของการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและสามารถนำความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(พ 4.1 .2/2)
มาตรฐาน  ง 1.1
- วิเคราะห์จัดลำดับขั้นตอนการทำงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด(ง 1.1 ม.1/2)
- ทำงานกลุ่มด้วยความเสียสละ (ง 1.1 ม.1/2)
- ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล (ง 1.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงานของตนเองและกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (ง 1.1 ม.2/1)
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
(ง 1.1 ม.2/3)
มาตรฐาน  ศ 1.1
- วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายถึงเรื่องราวต่างๆตามที่ตนเองสนใจหรือตามที่กำหนด เช่น Story board วาดภาพประกอบนิทานหรือ เรื่องราวต่างๆ เป็นต้น (ศ 1.1 ม.2/3)
- นำผลการวิจารณ์ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานตนเอง
(ศ 1.1 ม.2/5)
- วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละครตามความสนใจหรือตามหัวข้อที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ศ 1.1 .2/6)
มาตรฐาน  ศ 3.1
- แสดงนาฏศิลป์และ
มาตรฐาน  ส 2.1
- แสดงออกถึงมารยาทในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ
(ส 2.1 .6/3)
- ติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในชีวิต ประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม
(ส 2.1 .6/5)
มาตรฐาน  ส 2.2
- มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล  (ส 2.2 .6/2)สาระ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลานามัย
การงานอาชีพฯ
ศิลปะ
หน้าที่พลเมือง

- สร้างคำถามใหม่เพื่อการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่ตนเองสนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้
(ว 8.1.6/5)
- แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระอธิบายลงความเห็นและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถสะท้อนการทำงานของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์
(ว 8.1.6/6,7)
- นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาและเขียนรายงานแสดงกระบวนการและผลของงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ
(ว 8.1.6/8)


ความจริงกับข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ต่างๆที่สนใจศึกษาหรือตามหัวข้อข่าวที่กำหนดให้ได้ (ส 4.1 .2/2)
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจากการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อสุขภาพและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์(พ4.1 .3/3)
มาตรฐาน  พ 5.1
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีผลต่อสุขภาพและหาแนวทางป้องกันได้อย่างเหมาะสม (พ5.1 .3/1)

มาตรฐาน  ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาในงานที่ผลิตเอง (ง 2.1 ม.2/3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม(ง 2.1 ม.2/4)
มาตรฐาน  ง 3.1
- ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลตามที่สนใจหรือตามที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม
(ง 3.1 .6/2)
- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมและรับผิดชอบ(ง 3.1.6/5)
การละครในรูปแบบง่ายๆ (ศ 3.1 .1/3)
- ใช้ทักษะการทำงานเป็นกลุ่มในกระบวน การผลิตการแสดง
(ศ 3.1 .1/4)
- เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงการแสดงได้อย่างเหมาะสม
(ศ 3.1 .2/4)
- เชื่อมโยงการเรียนรู้ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสาระการเรียนรู้อื่น(ศ 3.1 .2/5)
- นำเสนอแนวคิดจากเนื้อเรื่องของการแสดงที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
(ศ 3.1 .3/7)
- ระบุประโยชน์ที่ได้รับจากการแสดงหรือชมนาฏศิลป์และการละคร (ศ 3.2 .6/2)