เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ(Short Movie Indy ไทบ้าน)"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
2. เข้าใจกระบวนการสร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 9 :  สร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
Week
Input
Process
Out put
Outcome
9
9-13
มี.ค.
2558
โจทย์ : ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประเมินตนเอง
Key  Questions
- นักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ผู้อื่นอย่างไรให้น่าสนใจ
- สิ่งไหนที่นักเรียนทำได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่ควรพัฒนา จากการเรียนรู้ PBL หน่วย “สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ (Short Movie Indy ไทบ้าน)”
เครื่องมือคิด
Show and Share :
นำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4
Blackboard Share :
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและหาข้อสรุปร่วมกัน
Wall Thinking : ติดชิ้นงาน
สุนทรียสนทนา :
ให้กำลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- นักเรียน
- ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- นักเรียนจะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้สู่ผู้อื่นอย่างไรให้น่าสนใจ
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันวางแผนการนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด Quarter 4 ให้น้องๆ และผู้ปกครองได้รับชมให้น่าสนใจ เพลิดเพลินและได้ความรู้
- นักเรียนวางแผนการนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ เช่น ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายตกแต่งห้อง ฝ่ายให้ความรู้(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น เช่น การเขียนบท การแสดง การใช้มุมกล้อง การลำดับภาพ ตัดต่อ การใส่กราฟิก ช่องทางการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ การเลือกรับสื่อ) ฝ่ายนำเล่นเกม ตั้งคำถามและสันทนาการ และผ่ายควบคุมเสียง เป็นต้น

วันพุธ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูให้นักเรียนดู ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้ง 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นหลังจากการดูคลิป
เชื่อม :
- นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็น
- ครูให้นักเรียนซ้อมการแสดงสำหรับถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4
- หลังซ้อมครูและนักเรียนรวมกันสะท้อนสิ่งที่ตนเองทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมจากการเรียนรู้ใน Quarter ที่ 4
ใช้ :
นักเรียนแต่ละคนทำชิ้นงาน การประเมินและสะท้อนตนเอง(สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม)
วันพฤหัสบดี ( 2 ชั่วโมง )
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันในหัวข้อ “การนำเสนองานอย่างไรให้น่าสนใจ”
- ครูกล่าวให้กำลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการนำเสนอถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4 ผ่านเครื่องมือคิด สุนทรียสนทนา
ใช้ :
- นักเรียนนำเสนอถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจใน Quarter ที่ 4 ต่อครู น้องๆและผู้ปกครองที่มาร่วมชื่นชมความงอกงามใน Quarter สุดท้าย ก่อนที่จะจบชั้น ป.6
- ครูชื่นชมและให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนเกี่ยวกับการนำเสนอความงอกงามครั้งสุดท้ายสั้นๆโดยใช้เครื่องมือคิด Round Robin
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  9
ภาระงาน
- การวางแผนสรุปงานในรูปแบบต่างๆเช่น รูปแบบละคร บทบาทสมมติ นิทรรศการ ผลงานหนังสั้น โฆษณา ฯลฯ
- การประเมินตนเอง
(สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา)

ชิ้นงาน
- สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
- การนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด Quarter4
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 9

ความรู้ สร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถนำเสนองานเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter ที่ 4 ให้น้องๆ และผู้ปกครองได้รับชมให้น่าสนใจ เพลิดเพลินและได้ความรู้
สามารถวางแผนและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ออกแบบและวางแผนการนำเสนองานได้อย่างเป็นขั้นตอน
เลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการนำเสนองานได้คุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษากับชีวิตประจำวันของตนเองได้
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข่าวสารข้อมูลจากสื่อหรือโฆษณาได้อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถจัดการปัญหาในการทำงานกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการสื่อสาร
สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำงาน
คุณลักษณะ :
มีความพยายาม อดทนในการทำทำกิจกรรมนำเสนอก่อนปิด Quarter ที่ 4และพยายามทำชิ้นงานประเมินตนเองและสรุปสัปดาห์ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและกล้าแสดงความคิดเห็นในการสะท้อนการนำเสนองานเพื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์
- เคารพ ยอมรับและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- รับผิดชอบต่อตนเองในการเตรียมอุปกรณ์การแสดงในการสรุป Quarter
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 9 PBL หน่วย : สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ (Short Movie Indy ไทบ้าน)
            สัปดาห์ที่ 9 ของการเรียนรู้ นักเรียนหลายคนต่างรู้สึกตื่นเต้นที่ตนเองใกล้จะจบแล้ว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ครูและนักเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับน้องๆชั้นต่างๆตั้งแต่ อนุบาลถึงชั้น ป.5 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเพื่อเป็นการให้เด็กๆได้ทบทวน ใคร่ครวญเวลาที่ผ่านมา พี่ๆชั้นป.6 ได้มีโอกาสออกแบบการเรียนรู้กับน้องชั้นต่างๆด้วยตนเอง บางกลุ่มมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับคุณลุงคนงานของโรงเรียน(ช่วยกวาดขยะ ช่วยตัดไม้ ช่วยขนใบไม้ ช่วยเก็บขยะ) หรือคุณป้าแม่ครัว(ไปช่วยตักอาหารให้น้องๆ ช่วยตรวจความสะอาดถาดข้าวให้น้องๆ)ช่วยดูแลน้องๆอนุบาล เป็นต้น เวลาผ่านไปเร็วมาก สัปดาห์นี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักเรียนจากการเรียนตลอด Quarter 4ให้น้องๆนักเรียนชั้น ป.4-5และผู้ปกครองได้รับชมความงอกงาม การเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณาและหนังสั้นเป็นเรื่องที่นักเรียนชื่นชอบ และการนำเสนองานก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเพราะนักเรียนมีวางแผนการนำเสนอโดยแบ่งหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอเป็นไปอย่างน่าสนใจ เช่น ฝ่ายพิธีกร ฝ่ายตกแต่งห้อง ฝ่ายให้ความรู้(ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำสื่อโฆษณาและหนังสั้น เช่น การเขียนบท การแสดง การใช้มุมกล้อง การลำดับภาพ ตัดต่อ การใส่กราฟิก ช่องทางการเผยแพร่ ลิขสิทธิ์ การเลือกรับสื่อ) ฝ่ายนำเล่นเกม ตั้งคำถามและสันทนาการ และผ่ายควบคุมเสียง เป็นต้น นักเรียนให้ความร่วมมือและสนุกกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ร่วมกันก่อนที่จะจบชั้น ป.6 และมีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น