เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษาที่ 2/2557 หน่วย: "สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ(Short Movie Indy ไทบ้าน)"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ เลือกบริโภคสื่อต่างๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ
2. เข้าใจกระบวนการสร้างหนังสั้นและสามารถออกแบบวางแผนสร้างหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคมได้อย่างสร้างสรรค์

week 7

เป้าหมายรายสัปดาห์ที่ 7สามารถวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างคุ้มค่า
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
23-27
ก.พ.
2558
โจทย์ : โฆษณาสร้างสรรค์
Key  Questions
- นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
- นักเรียนพบปัญหาอะไรจากการทำงานและจะแก้ปัญหานั้นอย่างไร
เครื่องมือคิด
Round Robin : ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำโฆษณา และแนวทางแก้ไข
-    Brainstorms : ระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการทำโฆษณา
-    Show & Share : นำเสนอหัวข้อโฆษณาต่อครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
สุนทรียะสนทนา :
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และแนวทางแก้ไข
 Wall Thinking : ติดชิ้นงานสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์และชิ้นงานนักเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ :
- ครู
- นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- โฆษณาซึ้งๆ จากไทยประกันชีวิต
- คลิป “รู้ทันลิขสิทธิ์”
- อินเทอร์เน็ต
- ห้องสมุด
- อุปกรณ์การแสดงที่นักเรียนเตรียมมาถ่ายหนังสั้นและโฆษณา
วันจันทร์ ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าและตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการทำงานเพื่อผลิตสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายจากคำถามในขั้นชง
ชง :
ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโฆษณาซึ้งๆ จากไทยประกันชีวิต และตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “ถ้านักเรียนจะผลิตสื่อโฆษณาสร้างสรรค์นักเรียนคิดว่าโฆษณานั้นควรมีลักษณะอย่างไร”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นตอบคำถามในขั้นชงผ่านเครื่องมือคิด Round Robin
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม(แบ่งกลุ่มใหม่ )วางแผนการทำงาน ผ่าน Story Board
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มถ่ายทำโฆษณาโดยให้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าและสนทนาแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไข

วันอังคาร ( 3 ชั่วโมง )
ชง :
ครูใช้คำถามนำ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างในวันที่ผ่านมา แต่ละกลุ่มเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้าง และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร ?”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นจากคำถามในขั้นชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตัดต่องานโฆษณาโดยให้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- ครูติดตามการทำงานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานความคืบหน้าของงาน
ชง :
ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “การตัดต่อคลิป VDO ถ้ามีเพลงหรือดนตรีประกอบทำไมต้องให้เครดิตเจ้าของเพลงหรือดนตรี”
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและอภิปรายจากคำถามในขั้นชง และเรียนรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้องผ่านคลิป “รู้ทันลิขสิทธิ์”
ใช้ :
นักเรียนสรุปความเข้าใจผ่านชิ้นงานที่แปลกใหม่ตามความสนใจ
วันศุกร์ ( 2 ชั่วโมง )
ชง : ครูใช้คำถามนำ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา”
เชื่อม :
- นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นจากคำถามในขั้นชง
- ครูให้นักเรียนดูหนังสั้นและโฆษณาของบางกลุ่มที่ตัดต่อเสร็จแล้วและให้นักเรียนร่วมกันสะท้อนผลงาน
ใช้ :
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่  7
ภาระงาน
- การร่วมระดมความคิดในการทำงานหนังสั้นและโฆษณา
- การตัดต่อหนังสั้นและโฆษณา
- การแลกเปลี่ยนและสะท้อนสิ่งที่ได้จากการทำหนังสั้นและโฆษณา
- การระดมความคิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
ชิ้นงาน
- หนังสั้นและโฆษณา
- สรุปความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ สามารถทำงานตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอนในการผลิตสื่อหนังสั้นสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการทำงานได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำหนังสั้นและโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการทำหนังสั้นและโฆษณาเป็นทีม
สามารถออกแบบและวางแผนการทำหนังสั้นและโฆษณาได้อย่างเป็นขั้นตอน
ทักษะการคิด
สามารถคิดเชื่อมโยงเรื่องการทำหนังสั้นและโฆษณาเข้ากับสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ออกมาดีที่สุด
คิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อหนังสั้นและโฆษณาที่สร้างสรรค์ได้อย่างเป็นขั้นตอนและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
การคิดวิเคราะห์และจัดการปัญหาในการทำงานหนังสั้นและโฆษณา
ทักษะการสื่อสาร
- พูดนำเสนอหรืออธิบายขั้นตอนในการวางแผน ออกแบบการทำหนังสั้นและโฆษณา ได้อย่างน่าสนใจและสร้างสรรค์
- อธิบายและนำเสนอความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ผ่านชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
- สามารถประนีประนอม ยืดหยุ่นเมื่อเกิดความขัดแย้งในการทำหนังสั้นและโฆษณาเป็นกลุ่มได้อย่างมีเหตุผล
คุณลักษณะ :
- ใช้คำพูดในการสนทนากับเพื่อนอย่างสุภาพขณะทำหนังสั้นและโฆษณา
- เคารพ ยอมรับฟังผู้อื่น
- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งงานตรงเวลา
- มีจิตอาสาในการทำหนังสั้น มีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน


ตัวอย่างโฆษณา


บันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 7 PBL หน่วย : สร้างหนังสั้นรู้ทันสื่อ (Short Movie Indy ไทบ้าน)

หลังจากที่นักเรียนได้เริ่มถ่ายทำหนังสั้นและได้ตัดต่อแล้ว มีบางกลุ่มที่ทำหนังสั้นเสร็จเร็ว คือกลุ่มพี่ปุณ ครูจึงให้พี่ปุณนำหนังสั้นมาเปิดให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้ดู และสะท้อนหนังสั้นร่วมกัน เมื่อพี่ปุณนำข้อเสนอแนะจากครูและเพื่อนไปปรับปรุงเสร็จแล้ว พี่ปุณเดินมาหาครูและบอกว่าต้องการอัพโหลด หนังสั้นของตนเองเผยแพร่ทาง Youtube ด้วยตนเอง ซึ่งครูก็อนุญาต คืนวันพุธพี่ปุณได้อัพโหลดหนังสั้นลง Youtube ผ่าน Channel ของตนเอง แต่ปรากฏว่า มีเพลงและดนตรีประกอบหนังสั้นที่ทาง Youtube แจ้งเตือนว่า มีลิขสิทธิ์ ดังนั้นในคืนนั้นพี่ปุณรู้สึกตกใจจึงส่งข้อความผ่าน Facebook มาถึงผม ผมและปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดี และการทำผิดลิขสิทธิ์มีความผิดมากน้อยเพียงใด ผมจึงได้อธิบายไปบางส่วนและนี่เองที่เป็นประเด็ดให้เพื่อนทั้งห้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยครูได้ชงปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันพุธให้พี่ปุณเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง เรื่องลิขสิทธิ์เป็นประเด็นที่นักเรียนให้ความสนใจมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดกับเพื่อนนักเรียนเอง   ครูได้นำคลิป“รู้ทันลิขสิทธิ์”มาเปิดให้นักเรียนดูและให้นักเรียนแต่ละคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของกฎหมายลิขสิทธิ์ ทุกคนได้วิเคราะห์ วิจารณ์ร่วมกันอย่างออกรสออกชาติ กิจกรรมสุดท้ายครูได้ให้นักเรียนกลับมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์และสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้ โดยนักเรียนทุกคนนั่งรวมเป็นวงกลมโดยครูเป็นผู้เปิดวงสนทนาเพื่อทบทวนกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ หลังจากนั้นจึงให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ผ่านชิ้นงานตามความสนใจ กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับรอยยิ้มที่น่ารักของเด็กๆชั้น ป.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น